GDPR

KULINA Group, a.s. har bestämmelser om skydd av personuppgifter

Följande förordning om skydd av personuppgifter har utarbetats för våra kunder av företaget KULINA Group, a.s. med registrerat kontor på Výtvarná 1023/4, 161 00 Prag 6, REGON-nummer 26155559, registrerat i handelsregistret hos den kommunala domstolen i Prag signatur B 6384, för att informera våra kunder om hur vi behandlar, använder och skyddar dina personuppgifter för att skydda din integritet.

Hela processen med att arbeta med dina personuppgifter överensstämmer med tillämplig lag, i synnerhet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) och upphävandet av direktiv 95/46 / EG.

1) Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all information, som rör en identifierad eller identifierbar person. Dessa uppgifter definierar en viss person. Personuppgifter är inte anonyma uppgifter, som inte kan hänföras till en viss person.

Personuppgifter kan avse:

 • Grundläggande personuppgifter såsom: namn, efternamn, födelsedatum, adress etc.
 • Andra personuppgifter som anses vara "känsliga" uppgifter - ras, etnicitet, religion eller hälsotillstånd

För att kunna genomföra din beställning eller skicka vårt nyhetsbrev behöver vi endast grundläggande personuppgifter, som är nödvändiga för att fullgöra den givna tjänsten.

2) Personuppgiftsansvarig och behandlande part

Den personuppgiftsansvarige fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Vi blir personuppgiftsansvariga, när du köper produkter i vår e-shop eller när du prenumererar på nyhetsbrevet. Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för att uppfylla alla krav och skyldigheter som rör skyddet av dina personuppgifter.

Nedan hittar du kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6
e-post: info@kulinagroup.se

Behandlande part behandlar endast uppgifterna men fastställer inte ändamålen eller sätten för behandlingen av uppgifterna. I vårt fall är behandlingsparterna våra partners med vars hjälp vi skickar kommersiell information. Vi undertecknar alltid ett avtal med parter som behandlar personuppgifter och ser till att de uppfyller kraven på dataskydd.

3) Regler för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter med vederbörlig omsorg och ansvarsfullt. Vi följer reglerna och skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

När vi behandlar dina personuppgifter, agerar vi i enlighet med följande regler:

 • Principen om laglighet, rättvisa och öppenhet som anger att användningen av personuppgifter för ändamålet måste vara laglig, den ska vara transparent för dig att dina personuppgifter behandlas och i vilken utsträckning personuppgifterna överförs och om det skett något intrång eller förlust av dina uppgifter.
 • Principen om begränsat syfte som innebär att vi samlar in personuppgifter för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och säkerställer att uppgifterna efter insamlingen inte används för ändamål, som är oförenliga med de ursprungliga.
 • Principen om uppgiftsminimering, som innebär att vi endast behandlar de uppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in.
 • Principen om korrekta uppgifter, som innebär att vi måste vidta alla rimliga åtgärder för att uppgifterna ska vara korrekta och, vid behov, hållas uppdaterade, och att alla rimliga åtgärder vidtas för att radera eller korrigera felaktiga uppgifter omedelbart.
 • Principen om lagringsbegränsning, som innebär att vi inte får lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt, för att fullgöra de ändamål för vilka de behandlas. När alla syften med en behandling har uppfyllts måste behandlingen upphöra, antingen genom att uppgifterna raderas eller genom att de görs anonyma.
 • Integritets- och konfidentialitetsprincipen, som ålägger oss att behandla personuppgifter, på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

4) Ändamål och laglighet för behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål. De behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt. Behandling av dina uppgifter som är oförenlig med dessa syften eller på ett sätt som är oförenligt med dessa mål är oacceptabel.

Nedan hittar du ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter:

 • Fullgörande av avtal - behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att slutföra din beställning i vår e-shop.
 • Samtycke - vi behandlar dina uppgifter på grundval av det samtycke, som du har gett. Samtycket ges varje gång separat för varje ändamål och samtyckets omfattning och period ska alltid anges tydligt. Att ge ditt samtycke är alltid kopplat till någon form av aktivitet - för att ge ditt samtycke måste du kryssa i rutan. Ett lämnat samtycke, kan alltid återkallas.
 • Legitima intressen - behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra legitima intressen, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

5) Dina rättigheter

Du har följande rättigheter relaterade till personuppgifterna:

 • rätten att bli informerad - du har rätt att få information om vår identitet som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få information om den rättsliga grunden för behandlingen (avtalsuppgifter), ändamålen med den behandling som personuppgifterna är avsedda för (köpeavtal) eller den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras. Vi kommer alltid att informera dig om syftet och den rättsliga grunden för insamling och behandling av uppgifter innan de behandlas.
 • rätten till tillgång - du kan fråga oss, om vi behandlar dina personuppgifter, om så är fallet kan vi ge dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse - du har rätt att begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Observera att vi som registeransvarig för dina uppgifter inte har någon skyldighet att regelbundet kontrollera om dina uppgifter är giltiga eller fullständiga. rätten till rättelse utförs för att uppdatera dina uppgifter.
 • Rätten till radering - eller "rätten att bli bortglömd" innebär att vi i vissa fall är skyldiga att radera dina personuppgifter - om de inte längre behövs för det ändamål för vilket vi samlade in dem eller inte längre behandlas; om du har återkallat samtycket till att behandla dina personuppgifter eller om det inte finns några rättsliga skäl att behandla dem vidare; om du invänder mot behandlingen och det inte finns någon rättslig grund för ytterligare databehandling.
 • Rätt till invändning - Du har rätt, att när som helst invända dig mot behandling av personuppgifter som rör dig, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Lagen gäller när dina personuppgifter är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts administratören (vilket vi som administratör inte gör) eller vid berättigade intressen hos administratören. I så fall ska vi inte längre behandla personuppgifterna om inte den personuppgiftsansvarige kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
 • rätten till dataportabilitet - har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från oss till vilka personuppgifterna har lämnats, där behandlingen grundas på samtycke eller på ett avtal eller när behandlingen utförs med hjälp av automatiserade medel.
 • Rätt till begränsning av behandling - du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om något av följande gäller:
 1. Du bestrider att personuppgifterna är korrekta, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta;
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av dem begränsas;
 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för syftet med behandlingen, men de krävs av dig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 4. Du invände mot behandlingen - i avvaktan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades.

Om behandlingen har begränsats ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

 • rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig - med andra ord måste alla beslutsprocesser som påverkar dig fattas av en människa och inte grundas på t.ex. utvärdering av datorprogram.

6) Utlämnande av dina uppgifter

Mottagaren av dina personuppgifter är den part, som vi lämnar ut dem till. För att kunna utföra de tjänster som vi erbjuder, kan vi komma att lämna ut och dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Personer som deltar i leveransen av din beställning (brevbärare, kurirer). Vi lämnar ut dina personuppgifter till budfirmor, för att leverera de produkter som du har beställt och i detta fall blir de personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter
 • personer som hanterar vår e-butik (webbhotell)
 • personer som hanterar och skickar nyhetsbrev

7) Skydd av personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga organisatoriska skyddsåtgärder och säkerhetsåtgärder, för att skydda personuppgifter från att oavsiktligt förloras, avslöjas, användas eller nås på ett obehörigt sätt.

Om ett personuppgiftsbrott skulle inträffa (och vi är säkra på att detta inte kommer att hända) kommer vi att meddela tillämplig tillsynsmyndighet inom 72 timmar. Om överträdelsen innebär en risk för dig, kommer vi också att informera dig om vi har dina giltiga kontaktuppgifter.

8) Slutbestämmelser

Ovanstående regler kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan. Vänligen kontrollera alltid webbplatsen för den uppdaterade versionen.

Om du har invändningar mot hur vi behandlar dina uppgifter, vänligen kontakta...

Förordningen gäller från 1. 9. 2023